İran Cad. No:39/11 GOP Çankaya Ankara

KVKK

Kurumlardaki veri sorumlusu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında ...
Kurumlara verilecek KVKK hizmetinin bütüncül bir yaklaşımla ve en iyi bir şekilde verilebilmesi için hukuk, bilişim ve süreç danışmanlığı disiplinlerinin ortak ...
Bu kanun ile kişisel verilerin işlenmesi, sınırları belirlenmiş ölçüde ve uluslararası standartlara tabi olacak şekilde ...